Kent -Köy Kandıra Düşüncelerim : Orhan CAN

Merhaba, 

            Maviyle yeşilin, güneşle kumun kucaklaştığı Karadeniz’in küçük şirin İlçesi,  933 km2′ lik alanı ve 52 km kıyı uzunluğu   bulunan Kandıra, 1868 yılında Üsküdar Belediyesinden ayrılarak, Belediye haline gelmiştir.   

          Marmara ve Karadeniz iklimlerinin etkisi altında olup, topraklarının büyük bölümü orman ve fundalıklarla kaplıdır.           

  Kocaeli bölgesinde coğrafi alana göre en düşük nüfus yoğunluğuna sahiptir. Nüfusun % 70’i köylerde yaşamaktadır.       

      Kandıranın geleneksel konutları son 50 yıldır göç nedeniyle yapısal ve kültürel dönüşüm geçirmiştir. Tarih boyunca farklı uygarlıkları barındıran kentte farklı yaşam tarzlarında yapılan tarihi konutlar da günümüzde yok olma tehlikesiyle kar-şı karşıya ya da yok olmuştur.       

      Kentler ve şehirler bir süreklilik esasına göre kurulur, gelişir ve ömrünü tamamlar. Kent merkezi gelişmeden köyler gelişemez.      

   

    Kent kavramı, kentliye bir yaşama biçimi sunar. Kentin tüm uzuvları da bundan etkilenir. Bu bağlamda Kandıra kent merkezi, kentsel yaşam kalitesinin yaşanabilirliğine erişemeden, kentin diğer tamamlayıcı uzuvları olan köyler gelişemez.       

      Şimdi sorulması gereken soru şu?    

          Kent merkezi daha yaşanabilir bir kentsel ortama nasıl dönüşür?   

          Bunun için kenti tamamlayan köy yaşantısını ve köylüyü iyi tanımak gerekir. Köyler her şeyden önce üretimin merke-zidir. Bu faaliyet ancak kentte buluşma fırsatı yakalar. Dolayısıyla Kandıra’nın köyü ve köylüleri Kandıra kent merkezine yaban-cı, fiziksel bir çevreye kavuşmamalıdır. Kandıra kent merkezi, köylünün yaşama biçiminin uzantısında teşkil etmelidir. Bu teş-kil etme biçimi köyün kent merkezine taşınması anlamını taşımaması lazımdır. Kent merkezi köylüyü köyünden farklı bir yaşa-ma biçimi vaat etmelidir.       

      Hem herkese ait hem de hiç kimseye ait olmayan bir vizyondan bahsediyorum.   

          Üretim merkezi olarak düşünülen ve tavsiye edilen Kandıra’da, üretimin artması için Ziraat Fakültesi ya da Yüksek Oku-lu ve Veterinerlik Fakültesi ya da Yüksek Okulu düşünülmekte midir? Kurulmakta olan Gıda OSB ve üretim, kazanç artırımı için gerekli olduğu düşüncesindeyim.   

          Coğrafi konumu, doğal güzellikleri, kamusal hafızadaki yeri ile Marmara bölgesinin en önemli çekim alanlarından olma-sına rağmen, halka kapalı bireysel yazlıklar ile parsellenen bir spekülasyon nesnesine dönüşmüştür. Kıyı her zaman bir boşluk olarak görülmeli, kıyıyı sıkıştıran yapılaşma ve etkilerden kıyıyı korumayı, sahil derinliklerine inmesi ve kıyıya derinlik kazandır-ma hedeflenmelidir.         

    Kıyıların şirin bir kasaba kimliğinden sıyrılarak kentleşmenin bir aracı olabilmesi ve bu bağlamda, yeni bir program ve kullanıcı profili amaçlanmalıdır.             

Kıyılara, Ulusal ve Uluslararası toplantı, kongre, sergi, su sporları organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek alt ve üstyapının sağlanması, bununla beraber büyük oteller yerine, ikinci konutların, butik konaklama birimlerine dönüştürülmesi temeldayanak olmalıdır.       

      Bu kapsam ve nitelikte ele aldıktan sonra, kıyı sürekliliğinin sağlanması amaçlanmalıdır. Bu süreklilik boyunca okunabile-cek mekansal kurgular oluşturulmalıdır. 

            Kıyı düzenlemesi gerçekleştirilirse, bir üst müdahaleye gerek kalmadan, ikincil konutlar, kendilerini zorunlu olarak yeni-den üreteceklerdir. Bununla birlikte kıyıdaki ilişkiler, İlçenin derinliklerine de taşınacaktır.               Tasarım ve planların uygulanması ve hizmet kalitesinin artması için eğitimin öznesi olan Turizm Fakültesi ya da YüksekOkulu zorunlu hale gelmemekte midir?           

   Değerli hemşerilerim, ben burada Kandıra’nın yarınları ile ilgili görüşlerimi acizane ifade etmeye çalıştım. Hepinizin dahagüzel düşünceleri olduğunu düşünüyorum. Sizler de bu düşüncelerinizi paylaşırsanız en güzel tasarım ve planlamalar ortaya çıka-cak, göç veren değil, geri dönüşün ve cazibenin merkezi olacağını ümit ederek Saygılar sunarım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir