PROF. ATİLLA ÇETİN (MERHUM) ARŞİVİNDEN

Prof.Dr.ATTİLA ÇETİN
1961 Bursa Erkek Lisesi

1966 İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ve Çapa Yüksek Öğretmen Okulu

1972-1973 Devlet tarafından Fransa’da Arşivcilik İhtisası Yaptı

1987 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde “tarih doktoru” unvanını aldı

1988 “Yakınçağ Tarihi Doçenti”,

1996 Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde “Yakınçağ Tarihi Profesörü”

İŞ DENEYİMİ

1966-1968 Kars Alparslan Lisesi Tarih Öğretmenliği (1966)

1968-1970 Ankara Genel Kurmay Başkanlığı Yedek Subaylık (Atgm-Tgm.)

1970-1981 Başbakanlık Devlet Arşiv Genel Müdürlüğü, Arşivist Şübe Müdürü, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdür Vekili

1981-1991 Dünya ve Tercüman Gazeteleri – Arşiv ve Kütüphane Müdürü

1987 Tarih Doktoru

1988 Doçent

1996 Profesör, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat

YABANCI DİL BİLGİSİ: Fransızca – İngilizce

İLGİ/ARAŞTIRMA ALANLARI: Osmanlı Arşivleri, Modern Arşivcilik, Osmanlı Tarihi, Garp Ocakları Osmanlının Arap Eyaletleri Tarihi, Maarif Tarihi, Osmanlı Basın Tarihi, Gazeteler, Tunus-Mısır-Osmanlı İlişkileri

YAYINLAR

A. Kitaplar

1. Arşiv Notları, Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü yayını, No.1, Gn. No. 013, Ankara 1976, 69s.

2. Sultan II. Abdülhamid, Devlet ve Memleket Görüşlerim, İstanbul 1976, Çığır yay., 320s. (II: Abdülhamid’in Yıldız Arşivinde mevcut muhtıra-i hümayunlarının neşri) (Ramazan Yıldız’la birlikte)

3. Arşiv Belgelerinin Restorasyonu, Kültür bakanlığı yayınları: 269, Araştırma ve İnceleme eserleri: 4, Ankara 1977, Baskılı Ambalaj Sanayii, X+61s.

4. Başbakanlık Arşivi Kılavuzu, Enderun Kitabevi yayını, İstanbul 1979, XVI+171s.

5. Guida Degli Archivi Dell’ İmpero Ottomano Conservati Nell’ Archivio Della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri Della Turchia, trad. Nicolai L. Saprakov, present. Prof. Alberto Boscolo, II Centro di Ricerca, Fonti et Studi XX, Roma 1985, VIII+206s.+İndex.

6. II. Meşrutiyet Döneminde Arşivlerimize ait Belgeler, İstanbul Şubat 1985, VIII+64 s. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı yayını: 12

7. Tunuslu Hayreddin Paşa (Hayatı, Hizmetleri, Eserleri), Ankara 1988, XI+379 s., Kültür ve Turizm Bakanlığı yayınları: 90, 1000 Temel Eser Dizisi: 142, 2. Bsm. 1999.

8. Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Mısır Valiliği-Osmanlı Belgelerine Göre İstanbul 1998, 112s.

9. Kocaeli Tarihinden Sayfalar, Kocaeli 2000.Makaleler

Belge Neşirleri

1. “Fransa Arşivleri ve Arşivcilik” Türk Kütüphaneciler Bülteni, XXVI, 3 (Ankara 1997), s.157-174

2. “Başbakanlık Arşivinde Uygulanan tasnif Sistemi ve Kullanılan Kodlar”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 31 (Mart 1977-1978), s.235-268.

3. “Arşiv Terimleri ve Deyimleri”, Vakıflar Dergisi, XII (Ankara 1978), s.351-394.

4. “Uşak Tarihine Ait Belgeler”, Uşak Halk Eğitim Dergisi, I, 3 (Temmuz 1978), s.18-21.

5. “Kütüphanecilik Tarihimize Ait Belgeler I”, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, XXVII, I (1978), s.27-32

6. “Yıldız Arşivine Dair” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 32 (Mart 1979), s.563-586. Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı Hatıra Sayısı.

7. “Millî tarih ve kültür araştırmaları kaynaklarından biri olarak arşivlerimiz ve önemi, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 1, 3(Aralık 1979), s. 87-97.

8. “Başbakanlık Arşivi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 1,4 (Şubat 1980), s.68-89.

9. “Türkiye’deki önemli arşivler ve özellikleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 1, 5 (Nisan 1980), s.68-91.

10. “Türkiye’de arşiv meseleleri ve bunların çözüm yolları ve bazı teklifler” Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 1, 6 (Haziran 1980), s.189-206.

11. “Yabancı ülkelerde bulunan Osmanlı arşiv malzemeleri, yayınları ve önemi, Bulgaristan’da bulunan malzemeler” Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 2, 7 (Ağustos1980), s.184-199.

12. “Romanya’da bulunan Osmanlı arşiv malzemeleri, yayınları ve önemi”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 2, 9 (Aralık 1980) s.243-248.

13. “Mithat Paşa’nın Tuna vilayeti arşivinin kurulması için bir teşebbüsü” İstanbul Üniversitesi edebiyat Fakültesi Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 8-9 (1980), s.87-95.

14. “Kütüphanecilik tarihimize ait belgeler II” Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, XXIX, 4 (1980), s.260-265.

15. “Türkiye haricindeki Osmanlı Şeriyye sicilleri” İslam Medeniyeti Mecmuası, V, 1 (Ocak 1981), s.49-55.

16. “Halep ve Şam’a ait bazı Şeriyye sicilleri”, İslam Medeniyeti Mecmuası, V, 2 (Haziran 1981), s.123-126.

17. “İstanbul’daki tekke, zaviye ve hankahlar hakkında 1199(1784) tarihli önemli bir vesika”, Vakıflar Dergisi, XIII (1981), s.583-590.

18. “Arşiv zenginliğimiz üzerine”, San’at ve Kültürde Kök, 1,6 (Temmuz 1981), s.21.

19. “Mustafa Kemal Paşa’nın kavaim-i nakdiye (kağıt para) hakkında bir raporu” Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 13 (Ağustos 1981), s.208-210.

20. “İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Sadarete sunduğu önemli bir maruzatı”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 13 (Ağustos 1981), s.211-217.

21. “Devlet Arşivimizin üstünlüğü”, San’at ve Kültürde Kök, 1, 7 (Ağustos1981), s.4.

22. “Romen Türkoloğu Prof. Mihail Guboğlu’nun Türk tarihi ve kültürü araştırmalarına dair bibliyografya denemesi-70. doğum yılı münasebetiyle”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 15 (Aralık 1981), s.210-231.

23. “Başbakanlık Arşivi’ndeki malzemelerin özellikleri I, II” San’at ve Kültürde Kök, 1, 8 (Eylül 1981), s.11; 1,12 (Ocak 1982), s.21.

24. “Hayreddin Paşa (Tunuslu)”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah Yayınları, İstanbul 1991, C. IV, s.179-180.

25. “Arşiv belgeleri ve terimleri I-V”, San’at ve kültürde Kök, 2, 13 (Mart 1982), s.36-37; 2, 14 (Nisan 1982), s.36-37; 2, 15 (Mayıs1982), s.39; 2, 17 (Temmuz 1982), s.35-37; 2, 18-19 (Ağustos-Eylül 1982), s.42-43.

26. “Osmanlı Devlet arşivinin kuruluşu ve tasnif çalışmaları” Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 21 (Aralık 1982), s.96-126.

27. “ Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin Osmanlı Devlet Arşivi ve mülga sadaret evrakının muhafazası hakkında aldığı kararlara ait bazı belgeler”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, XII (1981-1982), s.593-610. Prof. Tayyib Gökbilgin Hâtıra sayısı.

28. “Kütüphanecilik tarihimize ait belgeler II”, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, XXXI, 3 (1982), s.107-109.

29. “Maarif Nazırı Ahmed Zühtü Paşa’nın Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yabancı okullar hakkında raporu”, İstanbul Üniversitesi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi,10-11 (1981-1982), s.189-219.

30. “Kırım Hanlığı’nın tarihi belgeleri ve bazı yayınları hakkında Kırım’ın Ruslar tarafından ilhakının 200. Yılı (1783-1983) münasebetiyle”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 25 (Ağustos 1983), s.201-206.

31. “Les Archives de la Presidence du Conseil (Başbakanlık Arşivi) a Istanbul”, Etudes Medievales et Patrimoine Turc, Volume publie a l’occasion du centieme anniversaire de la naissance de Kemal Atatürk, Paris 1983, s.27-54. Editions du CNRS.

32. “Les Archives de Turquie, Aperçu historique et perspectives”, Travaux et Recherches en Turquie 1983, Collection Turcica IV, Paris 1983, s.161-178.

33. “Arşivlerimiz hakkında ‘İkdam’ gazetesinin bir yazısı ve düşündürdükleri”, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, XXXII, 4 (1983), s.168-176.

34. “Millî arşiv meselemiz”, Türk Kültürü, XXII, 251 (Mart 1984), s.186-194.

35. “Millî arşiv meselemiz”, Türk Kültürü, XXIV, 264 (Nisan 1985), s.291-297.

36. “Fransız Türkologlarının yayınladıkları Turcica (Türk Araştırmaları) dergisinin Türk kültürü ve tarihine hizmetleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 29 (Nisan 1984), s.91-127.

37. “II. Abdülhamid’e sunulmuş Beyrut vilayetindeki yabancı okullara dair bir rapor”, Türk Kültürü, XXII, 253 (Mayıs 1984), s.316-324.

38. “İstanbul’da Kütüphane-i Umumi kurulması hakkında tipik bir belge”, Beyazıt Devlet Kütüphanesi 100 yaşında, Hazırlayan: Hasan Duman, İstanbul 1984, s.119-124.

39. “Archium Ottomanicum”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi,31 (Ağustos 1984), s.181-188.

40. “Osmanlı arşivciliğine toplu bir bakış” Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, XXXIII, 2 (1984), s.53-65.

41. “Arşivlerimiz (dünü-bugünü)”, İstanbul, Kasım 1984, 8s.

42. “El-Cevaib gazetesi ve yayını” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, XXXIV (1984), s.475-484. Prof. Dr. M.C. Şehabettin Tekindağ Hatıra sayısı.

43. “II. Meşrutiyet döneminde arşivlerimize ait belgeler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 34 (Şubat 1985), s.1-64.

44. “Osmanlı arşivlerinin tarihçesi” Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 1985, s.63-71.

45. “Osmanlı arşivlerinin tarihçesi”, Yurttan ve Dünyadan Haber, 5-6 (Ağustos-Eylül 1985), s.33-37.

46. “Abdülhamid döneminde kütüphanelere dair yayınlanmamış birkaç belge”, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi, 13, fasikül: I (Erzurum 1985), s.277-283. Ord. Prof. Dr. Zeki Veledi Togan özel sayısı.

47. “Büyük Türk hükümdarı Babür”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 1, 1 (Ocak 1987), s.25-30.

48 “Fransa Millî Kütüphanesi’nde Türkçe yazmalar koleksiyonu”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 1, 2 (Şubat 1987), s.3841.

49. “Savaşlar ve Arşivler: İstila-yı keferede kalan Osmanlı defterleri”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 1, 3 (Mart 1987), s.6-8.

50. “Kütüphanecilik tarihimize ait belgeler”, Türk Kütüphaneciliği, I, 1 (1987), s.20-22.

51. “Cumhuriyetin ilk yıllarında arşivlerimize ait belgeler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 47 (Nisan 1987), s.85-109.

52. “XIX. Yüzyılda Osmanlı-Tunus ilişkileri ve bazı Tunuslu şahsiyetler”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 1, 5 (Mayıs 1987), s.2-6.

53. “Un important memoire de 1873 sur la Tunisie”, Studies on Ottoman Diplomatic History, I (İstanbul 1987), s.111-121.

54. “XIX yüzyıl Arap kültür dünyasında önemli bir yayın organı: el-Cevaib Gazetesi”, Melanges professeur Robert Mantran, Zaghouan/Tunus 1988, s.83-92, (145, 335 Arapça, Fransızca özet).

C. Çeviriler

1. “Mikroorganizmalar ve böcekler tarafından tahrip edilen arşiv belgelerinin dezenfeksiyonu”, Françoise Flieder, Michel Duchein, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, XXV, 2 (19769, s.77-87.(La Gazette des Archives’den).

2. “Saraybosna müesseselerinde muhafaza edilen Türk dilindeki arşiv malzemeleri”, Haz. Fehim Dz. Spaho, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 2, 12, (Haziran 1981), s.102-106 (Prizoli’den).

3. “Saraybosna’da şark yazmaları koleksiyonu”, Haz. Leyla Gaziç, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 14 (Ekim 1981), s.180-183 (Prizoli’den).

D. Kitap Tanıtmaları

1. Kitabiyat: İsmet Binark, Arşiv ve arşivcilik bilgileri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 2, 9 (Aralık 1980), s.249-256.

2. “İktibas: Kitap tanıtması, İsmet Binark, Arşiv ve arşivcilik bilgileri”, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, XXIX, 4 (1980), s.228-240.

3. “Kitap tanıtma: Zakir Şükrü Efendi, Die İstanbuler DervischKonvente und ihre scheiche (Mecmua-i tekaya), Haz. Mehmet Serhan Tayşi ve Dr. Klaus Kreiser” Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 2, 10 (Şubat 1981), s.188-189.

4. “Kitabiyat: Mehmed Efendi, Le paradis des Infideles. Relation de Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi, Ambassadeur Ottomane en France sous la Regence, Haz. Gilles Veinstein”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 17 (Nisan 1982), s.228-233.

5. “Kitabiyat: İsmet Binark, Arşiv ve arşivcilik bibliyografyası”, İstanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, XXXIII, (Mart 1980/1981 ‘1982’), s.455-460. Fatih Sultan Mehmed’e hatıra sayısı.

6. “Kitabiyat: Nicoara Beldiceanu, Le Timar dans l’Etat Ottomane”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 18(Haziran 1982), s.164-172.

7. “Kitap tanıtma: Osmanlı Yıllıkları (Salnameler ve nevsaller), Haz. Hasan Duman İstanbul1982”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 22 (Şubat 1983), s.196-199.

8. “Kitap tanıtma: Ahmet Rıza, Batının doğu politikasının ahlaken iflası, çev.: Ziyad Ebüzziya, İstanbul 1982; Skender Rizaj, Kosova Gjate Shekujve XV, XVI, dhe XVII, Priştine 1982; Pierre Mardin, Algeriens et Tunusiens dans l”Empire Ottoman de 1848 a 1914, Paris 1979”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 23 (Nisan 1983), s.234-238.

9. “Kitap tanıtma: Cemal Anadol, Tarihin ışığında Ermeni dosyası, İstanbul 1982; Mehmet Ali Birant-İbrahim Erol Ataer, Ermeni terörü, İstanbul 1982”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 24 (Haziran 1983), s.203-204.

10. “Kitaplar: Prof. Hans Kohn, Panislavizm ve Rus Emperyalizmi, çev. Dr. Agah Oktay Güner, İstanbul 1983”, Boğaziçi, Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, 11 (Mayıs 1983), s.41.

11. “Kitaplar: Nazlı Ilıcak, Allah Kurtarsın, İstanbul 1983”, Boğaziçi, Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, 12 (Haziran 1983), s.41-42.

12. “Kitaplar: Selçuk Mülayim, Sanat Tarihi Metodu, İstanbul 1983”, Boğaziçi, Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, 13 (Temmuz 1983), s.41.

13. “Kitaplar: Nezih Demirkent, Sayfa Sayfa Gazetecilik, İstanbul 1983”, Boğaziçi, Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, 14 (Ağustos 1983), s.42.

14. “Kitaplar: Vers l’Orient (Şarka Doğru), Bibliotheque Nationale, Paris 1983”, Boğaziçi, Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, 15 (Eylül 1983),s.42.

15. “Kitap Tanıtma: Economie et Societes dans L’Empire Ottoman, Paris 1983; Başlangıçtan bugüne on bin Türk motifi ansiklopedisi, İstanbul 1983; Emel Dergisi 135 Özel sayı, 1983”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 25 (Ağustos 1983) s.207-222.

16. “Kitap tanıtma: Çelik Gülersoy, Çamlıca’dan Bakışlar, İstanbul 1982; Dr. Mehmet S, Aygen, Afyonkarahisar Masalları, Afyon 1983”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 26 (Ekim 1983), s.215-217.

17. “Kitaplar: Mahmut Celaleddin Paşa Mirat-ı Hakikat, haz. Doç. Dr. İsmet Miroğlu, c.I-III, İstanbul 1983”, Boğaziçi, Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, 17 (Kasım 1983), s.50.

18. “Kitaplar: Ahmet Cevdet Paşa, Maruzat, haz. Dr. Yusuf Halaçoğlu, İstanbul 1982; Ergun Göze, Meşhurların Son Sözleri, İstanbul 1983”, Boğaziçi, Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, 18 (Aralık 1983), s.42.

19. “Kitap tanıtma: Mehmet Eröz, Hristiyanlaşan Türkler, Ankara 1983; Etudes Medievales et patrimoine Turc, Paris 1983; Les filigranes dans les documents Ottoman. Trois croissant, Sofya 1983”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 28 (Şubat 1984), s.202-210.

20. “Kitaplar: Saadettin Elibol, İnanç ve Kültür, Ankara 1983; Bahattin Karakoç, Kar sesi, Ankara 1983”, Boğaziçi, Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, 20 (Şubat 1984), s.42.

21. “Kitaplar: Millî kültür, Ankara 1983”, Boğaziçi, Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, 21 (Mart 1984), s.50.

22. “Kitaplar: Şinasi Oral, Süreyya Yüce, Ermenilerce Talat Paşa’ya atfedilen telgrafların gerçek yüzü, Ankara 1983”, Boğaziçi, Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, 22 (Nisan 1984), s.50.

23. “Kitaplar: Kültür Sanat Yıllığı 1984, Ankara 1984”, Boğaziçi, Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, 23 (Mayıs 1984), s.50

24. “Kitaplar: Mehmet Aldan, Galiçya ve sonrası, Hilmi Dilmen’in öyküsü, Ankara 1984”, Boğaziçi, Aylık Kültür ve Sanat Derisi, 24 (Haziran 1984), s.50.

25. “Cemil Meriç, Işık doğudan gelir, İstanbul 1984”, Boğaziçi, Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, 26 (Ağustos 1984), s.42.

26. “Beyazıt Devlet Kütüphanesi 100 yaşında, İstanbul 1984”, Boğaziçi, Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, 27 (Eylül 1984), s.42; keza Tercüman Pazar ilavesi, 26 Ağustos 1984.

27. “Alexandre Benningsen, SSCB’deki müslümanlar; Mühlen, Gamalıhaç ile Kızılyıldız arasında, Ankara 1984”, Boğaziçi, Aylık Kültür ve Sanat Dergisi, 28 (Ekim 1984), s.42.

28. “Kitap tanıtma: Ali İhsan Gencer, Bahriye Nezareti, İstanbul 1985, Cevdet Küçük, Osmanlı diplomasisinde Ermeni meselesinin ortaya çıkışı, İstanbul 1984”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 38 (Ekim 1985), s.182-187.

29. “Kitap tanıtma: Dr. Daniel Panzac, La peste dans L’Empire Ottomane; Aix-en-Provence 1986; Dr. Jean-Louis Bacque-Grammont, Le livre de Babur, Baburname, Paris 1986”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 45 (Aralık 1986), s.221-224

30. “Kitap tanıtma: Ali İhsan Gencer, Türk Denizcilik Tarihi Araştırmaları, Hakan Kırımlı, Ünsal Aktaş, Kırım Bibliyografyası”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 47 (Haziran 1987), s.263-264.

E. Gazete Yazıları

1. “Osmanlı Arşivciliği”, Tercüman Gazetesi, 13 Eylül 1983, nr.7744

2. “Başbakanlık Devlet Arşivi 40 Yaşında”, Tercüman Gazetesi, 8 Kasım 1983, nr.7797, s.2

3. “Arşiv personeli yetiştirilmesi”, Tercüman Gazetesi, 14 Ocak 1984, nr.7864, s.2.

4. “Arşivcilik günü kutlanmalıdır”, Tercüman Gazetesi, 17 Şubat 1984, nr.7898, s.2.

5. “Arşivlerimizin idari organizasyonu”, Tercüman Gazetesi, 21 Nisan 1984, nr.7962, s.2.

6. “20. Kütüphane haftası”, Tercüman Gazetesi, 1 Nisan 1984, nr.7942, s.2.

7. “Bir basın sempozyumu ve bir dökümantasyon merkezi”, Tercüman Gazetesi, 10 Haziran 1984, nr.8014, s.2.

8. “Arşivlerimiz için mutlu bir gelişme” Tercüman Gazetesi, 4 Temmuz 1984, nr.8036, s.2.

9. “Sürgünde 40. yıl, Kırım Türklerinin dramı”, Türkiye Gazetesi, 11 Temmuz 1984, nr.5058, s.2.

10. “Sürgünde 40. yıl, Kırım Türklerinin dramı”, Emel, 141-145, (Mart-Aralık 1984), s.110-111 (iktibas).

11. “Derleme kanunu ve önemi”, Türkiye Gazetesi, 12 Şubat 1985, nr.5239, s.2.

12. “Tarihimizde arşiv tahripleri 1,2”, Tercüman Gazetesi, 4-5 Aralık 1985, s.2.

13 “Dün ve bugün arşivlerimiz”, Tercüman Gazetesi, 22 Ocak 1986.

14. “Tercüman ve Türk basınındaki yeri”, Tercüman Gazetesi, 10 Ekim 1986, s.2.

15. “Türk arşivciliği 140 yaşında, 8 Kasım arşivcilik günü olmalıdır”, Tercüman Gazetesi, 8 Kasım 1986, s.11

16. “Ekmeğin tarihi hikayesi”, Tercüman Gazetesi, 9 Şubat 1987, s.2.

17. “Osman Hamdi Bey’in metrukatı”, Tercüman Gazetesi, 24 Şubat 1987, s.2.

18. “Önemli bir konferansın ardından”, Tercüman Gazetesi, 20 Ekim 1987.

19. “Prof. Dr. Robert Mantran’ın konferansı”, Tercüman Gazetesi, 7 Şubat 1988.

20. “İbrahim Temo ve İttihat ve Terakki”, Tercüman Gazetesi, 29 Nisan 1988.

21. “Prof. Dr. Robert Mantran’ın konferansı”, Tercüman, 7 Şubat 1988.

22. “M. Türker Acaroğlu, Bulgaristan’da Türkçe yer adları klavuzu”, Tercüman, 21 Ağustos 1988,

23. “Hayreddin paşanın Tunus’u”, Tercüman, 28-29 Ocak 1991.

24. “Tercüman 29 yaşında”, Tercüman, 10 Ekim 1989.

25. “Fransız Türkoloğu Gilles Veinstein Tercümanda”, Tercüman, 8 Ekim 1990.

26. “Selçuklu hayranı Fransız profesör Marcel Colombe”, Tercüman, 3 Kasım 1990.

27. “Prof. Bekir Kütükoğlu’nun ardından” Tercüman, 11 Temmuz 1990.

28. “Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu armağanı”, Tercüman, 10 Temmuz 1991.

29. “Kenize Murad ve Selma Sultan”, Tercüman, 16 Ocak 1986.

30. “Türk-Arap ilişkileri incelemeleri yıllığı”, Tercüman, 1 Mart 1989.

31. “Türk Bilim Tarihi Sempozyumu, 3-5 Nisan 1989” Tercüman, 9 Nisan 1989.

32. “Eski Türk basınında Ramazan”, Tercüman, Nisan 1989 (Bir ay boyunca).

33. “Güzelliği dillere destan Nilüfer Sultan”, Tercüman, 22 Temmuz 1989.

34. “Selaniki Tarihi”, Tercüman, 24 Ekim 1990.

35. “Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu”, Tercüman, 22 Mayıs 1985.

36. “Enver Paşa’nın Libya Harbi günlüğü İtalyanca’da”, Tercüman, 8 Şubat 1987.

37. “Qaderni di İstanbul 1”, Tercüman, 5 Şubat 1988.

38. “Dünya atasözleri”, 1 Ağustos 1990, Tercüman.

39. “Sözün gelişi: Geçmişten günümüze İstanbul”, Onbeş Günde Bir İstanbul, Yıl:1, Sayı:1 (15 Kasım 1988 Salı) (Nusret Özeklioğlu imzasıyla).

40. “Sözün gelişi: Surlar.. Surlar ..” Onbeş Günde Bir İstanbul, Yıl:1, Sayı:2 (1 Aralık 1988 Perşembe)

41. “Sözün gelişi: Adalar” Onbeş Günde Bir İstanbul, Yıl:1, Sayı:3, (15 Aralık 1988).

42. “Sözün gelişi: Yeni yıl..” Onbeş Günde Bir İstanbul, Yıl:1, Sayı:4 (1 Ocak 1989).

43. “Sözün gelişi: Şiirde ve musikide İstanbul” Onbeş Günde Bir İstanbul, Yıl:1, Sayı:5 (15 Ocak 1989)

F. 1988 Yılı Yayınları

1. “İstanbul’daki tekkeler hakkında bir Amerikalının tesbitleri”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 17(Mayıs 1988), s.35-37.

2. “Bir Rumeli Kahramanı: Pehlivan İbrahim Paşa nam-ı diğer Baba Paşa””, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 19 (Temmuz 1988), s.38-44.

3. “Robert Mizrahi’nin günlüğü””, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 22(Ekim 1988), s.3-11ve 24(Aralık 1988), s.25-27. (Frnsızcadan çeviri).

4. “Kitap Tanıtma: Melanges Professeur Robert Mantran (Robert Mantran Armağanı”, Zaghouan/Tunus 1988″, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 54(Haziran 1988)

5. “II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı Devletinde arşiv çalışmaları”, Vakıflar Dergisi, (Ankara 1988), s.39-46.

G. 1989 Yılı Yayınları

1. “Muhtaç bir cariyenin Sultan III. Selim’e arzuhali””, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 27(Mart 1989), s.37-39.

2. “Belgeler arasında I ve II”, Türk Dünyası Tarih Dergisi,28(Nisan 1989), s.49-51 ve 30(Haziran 1989), s.57-60.

3. “Kütüphaneler hakkında Tunuslu Hayreddin paşanın görüşleri”, Türk Kütüphaneciliği, III, 3(Yaz 1989), s.129-136.

4. “Derviş Mehmet paşanın sadaretini kutlayan bir şiir””, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 29 (Mayıs1989), s.24-26.

5. “Büyük bir alimin ölümü: Romanyalı Türkolog Prof. Mihail Guboğlu’nun ardından…”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 33(Eylül 1989),s.41-47./iktibas: Boğaziçi, nr.2 (Nisan-Mayıs-Haziran 1990), s.15-20.

6. “Ümmü Gülsüm Hanım’ın Paşa babasına bir mektubu”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 34(Ekim 1989), s.57-59.

7. “Relations Ottomanes-tunisiennes: Deux rapports sur les positions française et İtalienne apropos de la mission de Khayreddin pacha a Istanbul en 1871”, Studies on Turkish-Arab Relations, Annual 4(İstanbul 1989), p.17-26.

8. “Kütüphanecilik tarihimize ait belgeler V”, Türk Kütüphaneciliği, III, 1(Kış 1989), s.25-31.

9. “Kütüphanecilik tarihimize ait belgeler VI”, Türk Kütüphaneciliği, III, 4(Sonbahar 1989), s.196-199

H. 1990 Yılı Yayınlar

1. “Ankaravi Mehmed Efendi Medresesi”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 38(Şubat 1990), s.20-22.

2. “Kırım savaşında Çatana Muharebesi zaferi ve bir resim”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 40(Nisan 1990), s.45-46.

3. “Ölümünün 100. yılı dolayısıyla: Tunuslu Hayriddin Paşa”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 42(Haziran 1990), s.23-27.

4. “XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinin Paris Büyükelçileri”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 4(Ağustos 1990), s.22-26.

1. “Kitap tanıtma: Türk-Arap ilişkileri incelemeleri yıllıkları”, Boğaziçi, nr.1 (Ocak-Şubat-Mart 1990), s.74-75/ iktibas: Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 68(Eylül 1990), s.191-193.

2. “Ölümünün birinci yılında Romanyalı Türkolog Prof. Mihali Guboğlu”, Boğaziçi, nr.2 (Nisan-Mayıs-Haziran), s.1-12.

3. “Kitap tanıtma: Mehmet Aldan, İz Bırakan Mülki İdare Amirleri”, Boğaziçi, 3(Temmuz-Ağustos-Eylül 1990), s.64-64./ iktibas: İdarecinin Sesi Dergisi, IV, sayı:6 (Kasım 1990), s.48-49.

4. “Vefatının 100.yıl dönümü münasebetiyle: büyük devlet ve düşünce adamı Tunuslu Hayreddin Paşa’yı anarken”, Boğaziçi, 3(Temmuz-Ağustos-Eylül 1990), s.86-94.

5. “Khereddin Pacha dans les documents des archives Ottomanes en Turquie (1878-1890)”, Communication presenteeau Colloque International du Centenaire de Khereddine, 6-9 Decembre 1990-Tunis.

6. “Sadaret müsteşarı iki vezir: Mehmet Tevfik Paşa (Bülbül), Mehmed Ali Paşa” Türk Dünyası Tarih Dergisi, 48(Aralık 1990), s.7-9.

7. “100.ölüm yıldönümü münasebetiyle: büyük devlet ve düşünce adamı Tunuslu Hayreddin Paşa”, Türk Kültürü, XXVIII, nr.331(Kasım 1990), s.690-697.

I. 1991 Yılı Yayınları

1. “Ölümünün yüzüncü yılı ardından: Büyük devlet ve fikir adamı Tunuslu Hayreddin Paşa”, Milli Kültür, nr.81 (Şubat 1991), s.48-50.

2. “Van Valisinin timar tevcihine dair iki belge”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 56 (Ağustos 1991), s.24-26.

3. “Tunus’ta bir eğitim kurumu: Sadıki Koleji”, Prof. Dr. Bekir Kütükoğluna armağan, İstanbul 1991, 395-404. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi.

4. “Bir gezinin ardından: Tunus’tan, Evliyalar diyarı Kayrevan’dan izlenimler”, Milli Kültür, nr.87 (Ağustos 1991), s.53-57.

5. “Kurtuluş Savaşında Kandıra tarihine ait bir demet belge”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 57 (Eylül 1991), s.24-28.

6. “Tunus seyahatinden notlar”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 60 (Aralık 1991), s.45-54.

7. “Hayreddin Paşa’nın Tunus’u”, Tercüman, 28-29.1.1991.

8. “Le Bibliotheque du journal Tercüman”, Anatolia Moderna I (Paris 1991), p.303-304.

İ. 1992 Yılı Yayınları

1. “Sadrazam Koca Yusuf Paşa’nın Eflak voyvodası Mihail’e bir buyrultusu”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 63(Mart 1992), s.31-33.

2. “Osmanlı askerlerinin tayinatına ait bir belge”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 64 (Nisan 1992), s.59-61.

3. “Sicill-i Ahval defterleri ve dosyaları”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 66 (Haziran 1992), s.34-43.

4. “Osmanlı Devletinin sırlarını koruyan daire: Divan-ı Hümayun kalemi ve önemi”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 67 (Temmuz 1992), s.18-23.

5. “Tunuslu Muhammed as-Sanusi’nin Türkiye anıları”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 68 (Ağustos 1992), s.44-56.

6. “Türkmen düğünlerinde kız kaçırma geleneği”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 69 (Eylül 1992), s.18-20.

7. “İki başarı, iki iftihar belgesi”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 70 (Ekim 1992), s.38-40

8. “Sultan Cezayir”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 71 (Kasım 1992), s.50-53.

9. “Bir Babıali katibinin not defterinden”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 72 (Aralık 1992), s.41-47.

J. 1993 Yılı Yayınları

1. “Bir Babıali katibinin not defterinden II ve III”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 73 (Ocak 1993), s.32-39.

2. “Prof. Dr. Louis Bazin’e Armağan, Yeni Anadolu III”, “, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 76 (Nisan 1993), s.57-61.

3. “Trablusgarp fatihi büyük Türk denizcisi Turgut Reis”, “, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 77 (Mayıs 1993), s.44-47.

4. “Türk asıllı bir Memlük Sultanı: Baybars el-Bundukdari”, “, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 79 (Temmuz 1993), s.29-32.

5. “Kavalalı Mehmed Ali Paşa”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 80 (Ağustos 1993), s.13-16.

6. “Sultan Mehmed Reşad’ın Rumeli gezisi”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 81 (Eylül 1993), s.31-36.

7. “Tunuslu Mehmed as-Sanusi’nin Türkiye anıları”, Turkish Review of Middle East Studies, Annual 7 (İstanbul 1993), s.43-56.

8. Kitap tanıtma: Prof. Dr. Faruk Sümer, Tirebolu Tarihi”, Türk Dünyası Araştırmaları, 85 (Ağustos 1993), s.223-226.

K. 1994 Yılı Yayınları

1. “Fraşerli üç münevver birader, Şemseddin Sami ve kardeşleri”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 86 (Şubat 1994), s.28-31.

2 “Kölelikten başbakanlığa”, Tarih ve Medeniyet, 2 (Nisan 1994), s.78-79.

3. “Belgeler arasında”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 89 (Mayıs 1994), s.23-27.

4. “Unutulmaz kahramanlar”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 90 (Haziran 1994), s.29-31.

5. “Tek başına gemi zapteden kahraman: Cezayirli Gazi Hasan Paşa”, Tarih ve Medeniyet, 8 (Ekim 1994), s.58-60.

6. “İstanbul’un imarı hakkında Safvet Paşa’nın bir arizası”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 91 (Temmuz 1994), s.23-25.

7. “Deniz ticareti filosunun önemi ve teşkili hakkında Safvet Paşa’nın arizası”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 92 (Ağustos 1994), s.24-25.

8. “Medreselerin ıslahına dair Safvet Paşa’nın düşünceleri ve arizası “, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 95 (Kasım 1994), s.16-18.

9. “Bosna Hersek’in durumu hakkında Safvet Paşa’nın iki arizası”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 96 (Aralık 1994), s.22-25.

10. “Prof. Dr. Faruk Sümer, Tirebolu Tarihi”, Bulletin Critiquedes Anneles Islamologiques, nr.11 (Caire 1994), s.170-172.

L. 1995 Yılı Yayınları

1. “İkinci ölüm yıldönümünde nümismat İbrahim Artuk”, Tarih ve Medeniyet, 12 (Şubat 1995), s.49.

2. “Rodos adasının önemi ve imarı konusunda Safvet Paşa’nın bir arizası”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 99 (Mart 1995), s.4.

3. “İstanbul’da Tunuslular”, Toplumsal Tarih, 16 (Nisan 1995), s.60-64.

4. “Trablus, Bingazi, Bağdad, Musul, Yemen gibi uzak vilayetlerin idaresine ve oralarda ıslahat yapılmasına dair Safvet Paşa’nın bir arizası”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 100 (Nisan 1995), s.27.

5. “Hapishanelerin durumu ve ıslahı konusunda Safvet Paşa’nın bir arizası ve görüşleri”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 101 (Mayıs 1995), s.42-43.

6. “Yetimlerin mallarının korunması hakkında Safvet Paşa’nın önemli bir arizası”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 102 (Haziran 995), s.25-26.

7. “Kandıra mezartaşı kitabeleri”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 105 (Eylül 1995), s.40-43; 106 (Ekim 1995), s.53-56.

8. “Divan-ı Hümayun beylikçi kaleminin görevleri ve işleyişi hakkında önemli bir belge 1211/ 1797”, Vakıflar Dergisi, 25 (1995), s.271-283.

M. 1996 Yılı Yayınları

1. “Kandıra tarihine ait belgeler I”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 116 (Ağustos 1996), s.43-46.

2. “Kitap tanıtma: Vakıflar Dergisi XXV, Ankara 1995”, Türk Dünyası Araştırmaları, 103 (Ağustos 1996), s.211-212.

3. İstanbul’da medfun bazı Tunusluların mezartaşı kitabeleri”, İslam Dünyasında Mezarlıklar ve Defin Gelenekleri, Ankara 1996, I, s.213-215, Türk Tarih Kurumu yayını

N. 1997 Yılı Yayınları

1. “Kandıra tarihine ait belgeler II”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, 126 (Haziran 1997), s.11-14.

2. “Kitap tanıtma: Giresun Tarihi Sempozyumu Bildiriler, İstanbul 1997”, Tarih ve Medeniyet, 39 (Haziran 1997), s.68.

3. “Osmanlı arşiv deryasından damlalar: 1, Zalime aman yok”, Tarih ve Medeniyet, 40 (Temmuz 1997), s.47-48.

4. “Trablusgarp eyaletinde 1711-1835 yıllarında hüküm süren bir Türk ailesi: Karamanlılar”, Sakarya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dergisi, nr.1, s.1-4.

5. “Rumeli vilayetlerinin durumu hakkında Safvet Paşa’nın II: Abdülhamid’e sunduğu 1880 tarihli iki önemli arizası”, Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı:15, (İstanbul 1997), s.565-571, Prof, Dr, Münir Aktepe’ye armağan.

6. “Osmanlı’da fotoğrafçılık”, Tarih ve Medeniyet, 42 (Eylül 1997),s.35-40.

7. “Kocaeli Sancağında bazı eşkiyalık olayları ve Sultan III. Selim’in iki hatt-ı hümayunu, Tarih ve Medeniyet, 43 (Ekim 1997), s.48-49.

8. “Sefer-i Hümayunda Anadolu yiğitleri”, Tarih ve Medeniyet, 44 (Kasım 1997), s.55-57.

9. “İzmit Tersanesi”, Tarih ve Medeniyet, 45 (Aralık 1997), s.48-49.

O. 1998 Yılı Yayınları

1. “Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın Mısır valiliği Osmanlı belgelerine göre, İstanbul 1998,

2. “Kitap ve Kültür Mehmet Aldan, Uzak anılar, Ankara 1997”, Yeşil Giresun Gazetesi, 9.1.1998, s.1-2.

3. “Kandıralı Mehmed Paşa” Tarih ve Medeniyet, 47 (Şubat 1998), s.28-32.

4. “Bir vezir konağı hikayesi (Bursa’da)”, Tarih ve Medeniyet, 48 (Mart 1998), s.50-52.

5. “Matlub-ı şahanem odur ki “, Tarih ve Medeniyet, 49 (Nisan 1998), s.50-52.

6. “İlk arşiv şuramız nihayet gerçekleşti”, Tarih ve Medeniyet, 51(Haziran 1998), s.8-9.

7. “Gölcük Tarihi Örcün Köyü ve Baba Sultan Zaviyesi”, Tarih ve Medeniyet, 51 (Haziran 1998), s.80.

8. “Osmanlı topraklarında haçlı entrikaları”, Tarih ve Medeniyet, 54 (Eylül 1998),s.16-17.

9. “Kefken Tersanesi”, Tarih ve Medeniyet, 57 (Aralık 1998), s.46-47.

Ansiklopedi Maddeleri

1. “Firda”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.XIII, s.122-123.

2. “Garp Ocakları”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.XIII, s.382-386.

3. “Gövsa, İbrahim Alaeddin “, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.XIV, s.158-160.

4. “Grousset, Rene”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.XIV, s.165-166.

5. “Guboğlu Mihail”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.XIV, s.169.

6. “Gürsel, Cemal”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.XIV, s.326-327.

7. “el-Hacc Hammude”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.XIV, s.417.

8. “el-Cevaib Gazetesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.VII, s.435-436.

9. “Cezayirli Hüseyin Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.VII, s.511-512.

10. “Darü’l-Mahfuzati’l-Umumiyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.VIII, s.511-512.

11. “Derkenar”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.IX, s.179-180.

12. “Derne”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.IX, s.180-182.

13. “Dimyat”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.IX, s.309-310.

14. “Ebukır”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.X, s.279-280.

15. “Ercüment Ekrem”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.XI, s.274-276.

16. “Erdoğun, Muzaffer”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.XI, s.288-289.

17. “Halduniyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.XV, s.250-251.

18. “Halil Rifat Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.XV, s.327-328.

19. “Başbakanlık Osmanlı Arşivi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c.II, s.76-79.

20. “Erdoğan, Muzaffer, III”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c.III, s.177.

21. “Erdoğan, Abdülkadir”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c.III, s.177.

22. “Farisü’ş-şidyak”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c.III, s.257-258.

23. “Hidiv Ailesi”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c.IV, s.59-61.

24. “İtalyanca basın”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c.IV, s.308-309.

25. “Reşad Fuad Bey”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c.VI, s.317.

26. “Tercüman-ı Ahval”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c.VII, s.252.

27. Meydan Larousse, c. 9-12’de bazı tarihi maddeler.

28. “Osmanlı Arşivi”, İstanbul Kültür ve Sanat Ansiklopedisi, c.IV, s.2322-2349.

29. Ahmed Zühtü paşa, Baba paşa, Beğlikçi Kalemi, Garp ocakları, Ahmed bey, Mehmed Ali paşa, Dayılar, Balkan savaşları, Arşiv vb. maddeler, Kültür Bakanlığı Yeni Türk İslam Ansiklopedisi.

30. “Başbakanlık Osmanlı Arşivi”, Yeni Türk İslam Ansiklopedisi, s.77-82.

31. “Hayreddin Paşa, Tunuslu”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.XVII, s.57-60.

32. “Hikmet (gazete) “, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.XVIII, s.519-520.

33. “Hüdavendigar”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, cXVIII

34. “Hükümname”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.XVIII.

35. “Hüseyniler”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c.XVIII.

36. Hüseyin b. Ali Türki”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. XVIII.

37. “Hüsrev Paşa Kütüphanesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. XVIII.

P. 1999 Yılı Yayınları

“Musevi Asıllı Bir Osmanlı Aydını = Robert Mizrahi ve Besmeleli Günlüğü”, Tarih ve Düşünce, 2 (Kasım 1999), s. 50-55

“Osmanlı’da Kamu Binaları ve Deprem”, Tarih ve Düşünce, 1 (Ekim 1999), s. 22-23

“Osmanlı Taşra Yönetiminde Valilik Yapan Bazı Aileler”, Osmanlı, Ankara 1999, VI, s. 145-152, Yeni Türkiye Yayını

“Kandıra’da Fotoğrafçılar”, Toplumsal Tarih, 72 (Aralık 1999), s. 45-47

“Hüseyin Paşa, Tunus Beyi”, DİA, XIX (İst. 1999), s. 10

“Hüseynîler”, DİA, XIX (İst. 1999), s. 26-28

“Hüsrev Paşa Kütüphanesi”, DİA, XIX (İst. 1999), s. 51-52

“İbn Âşûr, Muhammed Tâhir”, DİA, XIX (İst. 1999), s. 332

“İbn Ebû’d-Diyâf”, DİA, XIX (İst. 1999), s. 456-457

“İbn Gızâhum”, DİA, XIX (İst. 1999), s. 507

“İbn Hammaduş”, DİA, XX (İst. 1999), s. 26-27

P. 2000 Yılı Yayınları

“Gölcük’te Osmanlı Mezar Taşları”, Tarih ve Düşünce, 11 (Eylül 2000), s. 78

“Françelü Mimara Kalyon İnşası”, Tarih ve Düşünce, 8 (Haziran 2000), s. 68-69

“Fetva ile Tamir (Adapazarı ve İzmit’te Kiliseler)”, Tarih ve Düşünce, 6 (Nisan 2000), s. 68-69

“Sıradışı Bir Yerel Yönetici: Adapazarı Ayânı Kara Osman Ağa”, Toplumsal Tarih, 82 (Ekim 2000), s. 45-49

“Kandıra Fotoğrafları”, Toplumsal Tarih, 77 (Mayıs 2000), s. 61-63

“Adapazarı Ayânı Kara Osman Ağa’nın Muhalefet Defteri”, Doç.Dr. Mahmut Pehlivan Armağanı, Adapazarı 2000, s. 21-43

“İnönü, Mustafa İsmet”, DIA, XXII (İst. 2000), s. 316-319

P. 2001 Yılı Yayınları

“Yabancı Bir Gezginin Kont A. De Moustier’nin Gözüyle 1862’de Sakarya Bölgesi”, Sakarya Ekonomi, 15 (Ocak-Şubat 2001), s. 29-32

“Eski Fotoğraflar, Eski Anılar”, Sakarya Ekonomi, 17 (Mayıs-Haziran 2001), s. 20-21

“İsmail Paşa, Hidiv”, DİA, XXIII (2001), s. 117-119

“Karacson, İmre (Emeric)”, DİA, XXIV (2001), s. 379-380

P. 2002 Yılı Yayınları

“Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa”, DİA, CXXV (2002)

“Ahmed Nezih Galitekin, Fevziye Camii”, Bizim Kocaeli, 21.07.2002 (Kitap Tanıtımı)

“Kandıra’da Esnaflar=Kunduracılar”, Çağdaş Kandıra, 7 (Temmuz 2002), s. 21

“Kandıra’da Esnaflar=Fotoğrafçılar”, Çağdaş Kandıra, 8 (Temmuz 2002), s. 21

“Adapazarlı İki Kardeş Paşalar = Seyyid Mehmed Paşa-Seyyid Hüseyin Paşa”, , 23 (Temmuz-Ağustos 2002), s. 32-34

“Garp Ocaklarında Türk Varlığı”, Türkler, Ankara 2002, Yeni Türkiye Yayını, C. IX, s. 926-935

“Sakarya’da Tahta Serdarı”, Sakarya Ekonomi, 20 ( Şubat-Mart 2002), s. 33-34

“Geyveli ve Akhisarlı Bakir Ağalar”, Sakarya Ekonomi, 21 (Nisan-Mayıs 2002), s. 39-40

“Kandıralı Mehmet Paşa”, Çağdaş Kandıra, 3 (Mart 2002), s. 18

“Kandıra’da Eski Evler”, Çağdaş Kandıra, 4 (Nisan 2002), s. 21

“Tarihin İçinde 40 Yıl: Üstad Tarihçilerin Kapısında, Anı-Gözlem”, Tarih ve Düşünce, 28 (Mayıs 2002), s. 44; 29 (Haziran 2002), s. 65; 30 (Temmuz 2002), s.

Osmanlı ve Ulusal Mücadel Döneminde Kocaeli, İzmit 2002, KYÖD Yayını, (Bu kitap içinde yazdıklarım:
“Önsöz”, s. 4-5


“İzmit Mutasarrıfı Selim Sırrı Paşa”, s. 116-119

“Kertil Tekkesi Hakkında Bir Belge”, s. 115

“Tahta Serdarı”, s. 109-110.

“Sicill-i Osmanî’de Kocaelili Ünlüler”, s. 205-210

“Sakarya’da Vakıflar”, Sakarya Ekonomi,

“Kandıra Temettuat Defterleri”, Çağdaş Kandıra, 5 (Mayıs 2002), s. 21

“Kandıra’da Kıssahan Elhac Muslihiddin Vakfı”, Çağdaş Kandıra,

“Tunuslu Hayrettin Paşa” adlı tebliğ ile VI. Eyüp Sultan Sempozyumu, İstanbul, 10-12 Mayıs 2002.

“Osmanlı Arşiv Belgelerinde Zeybekler Hakkında Bilgiler”, Muğla Üniversitesi Zeybek Kültürü Sempozyumu, 24-25 Ekim 2002, Muğla.


Kitap Tanıtımı

“Ahmet Nezih Galitekin, Fevziye Camii, İstanbul 2002”

Projeler

Sakarya ve Kocaeli Tarihi,

One thought on “PROF. ATİLLA ÇETİN (MERHUM) ARŞİVİNDEN

  1. Bu kadar güzel ve anlamlı yayından sadece Kandıralı Mehmet Paşa,
    Osmanlı ve Ulusal Mücadele Döneminde Kocaeli, ve
    Kandıra tarihine ait belgeler I ve II’yi inceleyebilmişim.
    Daha okunacak çoook kitap var..

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir